بامعاونین مدرسه شهید امینی آشنا شوید

ما گروهی از بهترین همکاران را در کنار خود جمع نموده ایم

 آقای فلاح پور

آقای فلاح پور

معاون علمی مدرسه شهید امینی

کارشناس زبان و ادبیات فارسی
مدیر سابق و همچنین دبیر مدرسه دیانت
معاون دبیرستان بیات

 آقای جابری

آقای جابری

معاون مدرسه شهید امینی

مسئول ورزشگاه های منطقه ۱۰ تهران
معاونت مدرسه کمیل
معاونت مدرسه مردانی۱۲
معاونت مدرسه المهدی
معاونت مدرسه شهید بیات

 آقای یزدان پناه

آقای یزدان پناه

معاون اداری مدرسه شهید امینی

کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

مدیریت مدرسه راهنمایی شهید بیات
ناظر مدارس غیر دولتی سال ۹۱-۹۰
ناظر مدارس ابتدایی -راهنمایی-دبیرستان ۹۲-۹۱
مجری کنکور سراسرس دانشگاه آزاد - آزمونهای استخدامی-آینده سازان HC از سالهای ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۹ در منطقه ۱۰ و ناظر در مدارس و مناطق دیگر