نفرات برتر المپیاد های علمی و فرهنگی و هنری مدرسه معلم شهید محمد امینی

محمدحسین میرشفیعیان

المپیاد شیمی مرحله اول

محمد امین امینی

المپیاد شیمی مرحله اول

علیرضا ولی زاده

المپیاد شیمی مرحله اول

علیرضا غلامی

المپیاد زیست مرحله اول

علی دمبند خامنه

المپیاد فیزیک مرحله اول