نمونه هایی از افتخارت مجموعه آموزشی معلم شهید محمد امینی:

این صفحه به عنوان نمونه برخی از افتخارات و مقام هایی کسب شده

توسط دانش آموزان و اساتید این مجموعه برای شما به نمایش در آمده است