مجوعه آموزشی شهید محمد امینی برنامه های علمی ، فرهنگی ، تربیتی و تفریحی را با هدف موفقیت دانش آموزان اجرا می کند که نمونه های از آن در اینجا آمده است